Prawo prasowe. Teoria i praktyka

  • Dodaj recenzję:
  • 1829
  • Producent: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Autor: Anna Kalisz

Prawo prasowe. Teoria i praktyka

Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7462-455-8
Liczba stron: 288
Format: B5
Oprawa: miękka
Wydanie: I

Spis treści

Wykaz skrótów / 9

Wstęp / 11

Źródła i pojęcia prawa prasowego / 13

1. Kalendarium — rozwój ustawodawstwa prasowego w Polsce / 13

2. Źródła prawa prasowego / 21

3. Pojęcia prawa prasowego / 24
3.1. Prawo prasowe / 24
3.2. Media i prasa / 25
3.3. Dziennik, czasopismo i materiał prasowy / 27
3.4. Dziennikarz, redaktor, redaktor naczelny / 30
3.5. Redakcja i wydawca / 31
3.6. Publikacja / 32

4. Zadania prasy / 33

5. Wyłączenia z zakresu działania Prawa prasowego / 36
Prawo prasowe a Konstytucja RP / 39
Prawo prasowe a konwencja europejska / 45

Prawa prasy / 49
1. Prawo do uzyskania informacji i prawo do odpowiedzi na krytykę prasową / 49
2. Prawo do udzielania informacji prasie i prawo do krytyki / 55
3. Prawo do publikacji ogłoszeń i reklam / 58
4. Prawo do szczególnej ochrony ze strony organów państwa / 62
5. Problem dziennikarstwa śledczego / 64

Obowiązki prasy / 69
1. Obowiązek głoszenia prawdy / 69
2. Służba społeczeństwu i państwu. Przestrzeganie linii programowej / 71
3. Obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia
społecznego
/ 72
4. Obowiązek rejestracji dziennika i czasopisma / 75
5. Obowiązek zachowania szczególnej staranności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych / 77
6. Obowiązek dbałości o poprawność języka i unikania używania wulgaryzmów / 84
7. Obowiązek publikacji sprostowań, komunikatów, orzeczeń, ogłoszeń
i listów gończych
/ 85
8. Obowiązki związane z autoryzacją materiału prasowego / 90
9. Obowiązki wynikające z działalności reklamowej / 95
10. Obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej / 96
11. Obowiązki związane z relacjonowaniem postępowań sądowych / 100

Odpowiedzialność prawna prasy / 109
1. Kryteria naruszenia dóbr osobistych / 109
2. Okoliczności wyłączające bezprawność naruszenia dóbr osobistych / 114
2.1. Zgoda dysponenta dobra / 115
2.2. Wykonywanie prawa podmiotowego /119
2.3. Działanie w celu ochrony ważnego interesu społecznego / 121
3. Ochrona dóbr osobistych w prawie karnym / 123
3.1. Znikoma społeczna szkodliwość czynu zabronionego / 124
3.2. Działanie w stanie wyższej konieczności / 125
3.3. Działanie w błędzie co do ustawowych znamion czynu zabronionego / 125
3.4. Działanie w błędzie co do okoliczności wyłączającej bezprawność lub okoliczności wyłączającej winę / 126
3.5. Legalna krytyka prasowa — art. 41 ustawy Prawo prasowe / 126
3.6. Kontratyp satyry i karykatury /130
3.7. Naruszenie czci cytatem. Kontratyp relacji prasowej / 132
3.8. Działanie w ramach kontratypu dozwolonej krytyki — art. 213 k.k. / 135
3.9. Wybrane orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka / 141
4. Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych / 152
4.1. Zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej za materiał prasowy / 152
4.2. Zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej za czyny dziennikarza popełnione na etapie gromadzenia informacji / 156
5. Roszczenia o ochronę dóbr osobistych / 157
5.1. Roszczenia niemajątkowe / 162
5.2. Roszczenia majątkowe / 165
6. Zasady odpowiedzialności karnej / 168
6.1. Przepisy karne przewidujące odpowiedzialność za czyny popełniane na szkodę prasy i mediów (art. 43–44) / 170
6.2. Przepisy karne przewidujące odpowiedzialność za czyny popełniane przez przedstawicieli prasy i mediów (art. 45–49a) / 175
6.3. Przepisy normujące szczególne środki karne (art. 37a)
i zabezpieczające (art. 22)
/ 192
6.4. Przepisy regulujące zasady ponoszenia odpowiedzialności karnej przez redaktora naczelnego (art. 25 ust. 4 i art. 49a) / 194
7. Odpowiedzialność prasy za podstęp. Problem prowokacji dziennikarskiej / 196
8. Odpowiedzialność prasy za naruszenie tajemnicy oraz za zagarnięcie
dokumentów
/ 199

Postępowanie w sprawach prasowych /203
1. Postępowanie cywilne w sprawach prasowych / 203
2. Postępowanie karne w sprawach prasowych / 214
3. Postępowanie dowodowe w sprawach o ochronę dóbr osobistych / 219

Organizacje dziennikarskie w Polsce / 225

Wzory pism / 233
1. Postanowienie o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej i żądaniu informacji od podmiotu prowadzącego działalność wydawniczą i dziennikarską / 233
2. Postanowienie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku podejrzanego / 235
3. Wezwanie do zaniechania naruszeń dóbr osobistych / 237
4. Wezwanie do usunięcia skutków naruszania dóbr osobistych poprzez złożenie oświadczenia / 239
5. Pozew o nakazanie złożenia oświadczenia woli o określonej treści oraz o zapłatę sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny w sprawie dotyczącej naruszenia dóbr osobistych / 241
6. Wniosek o rejestrację czasopisma / 244
7. Uchwała Rady Gminy w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy / 246
8. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej / 248
9. Pozew o nakazanie złożenia oświadczenia określonej treści oraz o zapłatę zadośćuczynienia w sprawie dotyczącej dóbr osobistych / 252

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe / 255

Wykaz cytowanej literatury / 273
Akty normatywne / 73
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych z podziałem tematycznym / 278

Bibliografia / 284