Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo. Tom 3

  • Dodaj recenzję:
  • 1997
  • Producent: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Autor: red. naukowa: Aleksander Babińskiego, Marcin Jurgilewicz, Norbert Malec

Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo. Tom 3

rok wydania: 2017
ilość stron: 220
format: B5
oprawa: miękka

Spis treści
Wprowadzenie
Introduction

Ewa BONUSIAK, Katarzyna PURC-KUROWICKA
Proces pauliański jako prawo podmiotowe obywatela do bezpieczeństwa
Fraudulent conveyance process as the personal right of a citizen to safety

Dagmara FLOREK-KLĘSK, Magdalena SANECKA
Niebieska Karta - instrument państwa w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Blue Card - the instrument of the state in preventing domestic violence

Krzysztof Jerzy GRUSZCZYŃSKI
Cyber warfare jako narzędzie wojny
Cyber warfare as and the changing  face of war

Marcin JURGILEWICZ, Andrzej DANA
Prywatyzacja bezpieczeństwa i porządku publicznego - specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne
The privatization of security and public order - specialized armed security

Norbert MALEC
Wybrane elementy immunitetu karnego dyplomaty
Selected elements of the criminal immunity of a diplomat

Arsen OVSEPYAN
Wykorzystanie wyrobów energetycznych do innych celów niż napędowe lub opałowe
Energy use product for purposes other than driving or firewood

Marta PAWŁOWSKA
Odpowiedzialność komornika sądowego jako organu egzekucyjnego w postępowaniu egzekucyjnym
Responsorialny of the bailiff as the enforcement organ in enforcement proceedings

Marta Roma TUŻNIK
Zezwolenia dewizowe w polskim prawie dewizowym
Foreign exchange permits in the Polish foreign exchange law

Marcin WIELEC
Możliwość zaangażowania detektywa wedle znowelizowanego modelu postępowania karnego
The possibility of the involvement of a detective, according to the revised model of criminal proceedings

Tomasz ZABOREK
Obowiązek podatkowy w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
The tax obligation in the light of the Polish Constitution

Sylwester ZIMON
Social media w służbie bezpieczeństwu - działalność policji na portalach społecznościowych
Social media in the service of public safety - police activities on social networks

Oktawia JURGILEWICZ
Wybrane problemy bezpieczeństwa i higieny pracy w świetle prawa unijnego i krajowego
Some problems of health and safety in the light of the union law and national

Marlena LOREK, Aleksander BABIŃSKI
Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo (inżynieria bezpieczeństwa)
A new look at security (safety engineering)

Stanisław RYSZ
Specyfika udziału organów samorządu na szczeblu powiatu w organizacji bezpieczeństwa i porządku publicznego
Specific nature of participation of local government bodies of county in organisation safety and public order on their area

Aleksander BABIŃSKI, Paweł LUBIEWSKI
Zagrożenia masowych uroczystości religijnych - wybrane problemy
Threats of mass religious ceremonies - selected issues

Bibliografia
Bibliography