Meandry prawa - teoria i praktyka. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Mieczysława Goettela

  • Dodaj recenzję:
  • 2058
  • Producent: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Autor: Praca zbiorowa pod red. nauk. Emil W. Pływaczewski, Janusz Bryk

Meandry prawa - teoria i praktyka. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Mieczysława Goettela

rok wydania: 2017
ilość stron: 620
format: B5
oprawa: twarda

Spis treści
Kilka słów o Jubilacie - Profesorze Mieczysławie Goettelu
Dorobek naukowy Profesora Mieczysława Goettela
Prace dedykowane Profesorowi Mieczysławowi Goettlowi

Marek Andrzejewski
Prawo cywilne - prawo rodzinne - prawo dotyczące rodziny (refleksje w czasie, gdy osłabł impet prac nad kodyfikacją prawa cywilnego)

Arkadiusz Bieliński
Podpis i jego ewolucja w czasach współczesnych na gruncie prawa cywilnego - zagadnienia wybrane

Piotr Bogdalski
Wewnątrzorganizacyjny status jednostek szkoleniowych Policji. Postulat wyodrębnienia nowej policyjnej służby

Anetta Breczko, Marta Andruszkiewicz
Przejawy reifikacji moralnej i prawnej zwierząt w XXI wieku

Agnieszka Choromańska
Kompensacja szkód pokrzywdzonemu na gruncie prawa karnego - uwagi systematyzujące

Jarosław Dobkowski
Korzystanie przez Policję z pomocy

Adam Doliwa, Piotr Konik, Maciej Pannert
Konstrukcja pisemnej, elektronicznej i dokumentowej formy czynności prawnych - aspekty materialnoprawne i prawnoprocesowe

Urszula Drozdowska
Problematyka wyznaczania granic autonomii informacyjnej pacjenta w świetle najnowszych zmian w prawie medycznym

Anna Franusz
Pełnomocnictwo do podejmowania decyzji w istotnych sprawach dotyczących dziecka

Janusz Gajda
Metrykalna zmiana płci a zawarcie i istnienie małżeństwa

Ewa M. Guzik-Makaruk, Ewelina Wojewoda
Prawnokarne i kryminologiczne aspekty znęcania się nad zwierzętami

Joanna Huzarska
Kilka uwag na temat znaczenia, istoty i charakteru prawnego zgody na eksperyment medyczny w świetle ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Tomasz Justyński
Refleksje w sprawie potrzeby prawnej regulacji obowiązku poddania się badaniom DNA dla ustalenia ojcostwa i macierzyństwa

Anna Kalisz
Więzi rodzinne jako dobra osobiste. Linia orzecznicza i krytyka doktryny

Jerzy Kasprzak
Problem paradygmatu współczesnej kryminalistyki

Wojciech Kasprzak
Ślad cyfrowy w nowoczesnej kryminalistyce

Piotr Kasprzyk
O miejsce prawa o aktach stanu cywilnego w systemie prawa polskiego. Wstęp do dyskusji

Anna Konert
Doktryna forum non conveniens w sprawach o odszkodowanie w wypadkach lotniczych

Katarzyna Laskowska
Karnoprawna ochrona zwierząt w Federacji Rosyjskiej

Mariola Lemonnier, Michał Mariański
Podstawowe założenia i cele reformy francuskiego kodeksu cywilnego z 2016 roku

Jakub M. Łukasiewicz
Ewolucja stosunku alimentacyjnego

Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Katarzyna Bagan-Kurluta
Wybrane problemy dotyczące prawa kontaktów z dzieckiem

Justyna Matys, Rafał Michałowski
Uwagi dotyczące prawnych ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi

Dorota Mocarska
Naruszenie miru domowego w ujęciu prawnokarnym. Komentarz orzeczniczy

Piotr Niczyporuk
Dissertatio juridica e jure canonico, civili et Regio Poloniae Magniq[ue] Ducatus Lithuaniae nec non Saxonico et municipali Magdeburgensi Andrzeja Marquarta, Vilnae 1647, pierwszym doktoratem z zakresu komparatystyki prawniczej w Akademii Wileńskiej

Izabela Nowicka
Wykorzystywanie zwierząt do badań nad kosmetykami w polskim systemie prawnym - zarys problemu

Bogumił Pahl
Cywilna a podatkowa koncepcja terminu "gospodarstwo rolne" na przykładzie konstrukcji prawnej zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków gospodarczych

Przemysław Palka, Marzena Przetak
Forma apelatywna "ty" w komunikacji formalnej policjant-obywatel

Wiesław Pływaczewski
Ekokryminologia wobec zjawiska nielegalnego handlu chronionymi gatunkami dzikich gatunków fauny i flory w Internecie

Monika Porwisz
"Orzeczenia" biegłego jako środek ustalenia prawdy

Stanisław Prutis
Prawo prywatne w starożytności, średniowieczu i czasach nowożytnych

Wojciech Radecki
Ochrona zwierząt w polskim, czeskim i słowackim prawie karnym

Bartosz Rakoczy
Prawo własności zwierząt łownych w stanie wolnym

Maciej Rzewuski
Dziedziczenie partnerów

Magdalena Rzewuska
Alimentacja byłego małżonka w ujęciu prawnoporównawczym

Agnieszka Sadło-Nowak
Małoletni pokrzywdzony wykroczeniem

Tadeusz Smyczyński
O potrzebie reformy ustroju małżeńskiej rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków

Ryszard Sztychmiler
Funkcja adwokata w sądownictwie kościelnym

Renata Tanajewska
Obowiązek alimentacyjny rodzica - gwarancja zaspokojenia niezbędnych potrzeb dziecka, czy rekompensata na rzecz byłego małżonka (analiza orzecznictwa)

Magdalena Zubańska, Sławomir Zubański
Metoda cyjanoakrylowa ujawniania śladów linii papilarnych, czyli o udoskonalaniu dzieła przypadku

Elżbieta Żywucka-Kozłowska, Agata Opalska
Słów kilka o bezdomności w Polsce

Bibliografia