Handel ludźmi - wykorzystanie narzędzi analitycznych w procesie wykrywania sprawców

Handel ludźmi - wykorzystanie narzędzi analitycznych w procesie wykrywania sprawców

Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7462-412-1
Liczba stron: 63
Format: A5
Oprawa: miękka
Wydanie: I


Spis treści

Wstęp / 5

Rozdział  1
Problematyka handlu ludźmi / 7
1.1.  Zjawisko handlu ludźmi / 9
1.2.  Skala problemu handlu ludźmi / 10
1.3.  Aspekty prawne handlu ludźmi / 12

Rozdział  2
Handel ludźmi w aspekcie przestępczości zorganizowanej / 17
2.1. Formy handlu ludźmi / 19
2.2. Metody działania sprawców handlu ludźmi / 21
2.3. Profi l sprawcy / 25

Rozdział 3
Zastosowanie analizy kryminalnej i analiz geoprzestrzennych w zwalczaniu handlu ludźmi / 29
3.1. Pojęcie i zakres przedmiotowy analizy kryminalnej / 31
3.2. Geneza analizy kryminalnej / 33
3.3. Wykorzystanie analizy kryminalnej w walce z handlem ludźmi / 35

Rozdział 4
Zapobieganie handlowi ludźmi / 45
4.1. Rola organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości we współpracy krajowej i międzynarodowej / 47
4.2. Zadania organizacji pozarządowych w walce z handlem ludźmi /49

Zakończenie / 55

Spis tabel i diagramów / 57

Bibliografia / 59

Wstęp

Zjawisko handlu ludźmi w Polsce i na świecie, postrzegane w kontekście zorganizowanej przestępczości kryminalnej, ma wiele niekorzystnych konsekwencji nie tylko w gospodarce, ale także w innych dziedzinach życia społecznego i publicznego.
Niniejsze opracowanie przedstawia informacje dotyczą ce wykorzystania  narzędzi  analitycznych  w  procesie  wykrywania  sprawców  przestępstwa handlu ludźmi oraz taktykę i technikę zwalczania handlu ludźmi.
Podręcznik  adresowany  jest  przede  wszystkim  do  funkcjonariuszy  organów ścigania  prowadzących  sprawy  o  przestępstwa  handlu  ludźmi, a  także  do  studentów  kierunków  bezpieczeństwa  wewnętrznego, prawa, administracji i kryminalistyki. Opisano w nim zadania polityki i wyzwania dla instytucji, organizacji pozarządowych zwalczających handel ludźmi na świecie, w Unii Europejskiej i Polsce.
W  części  wstępnej  pracy  omówiona  jest  problematyka  handlu  ludźmi oraz skala problemu przestępczości zorganizowanej handlu ludźmi, aspekty prawne, a także zagrożenia. W kolejnych rozdziałach zostały przedstawione formy  handlu  ludźmi, metody działania sprawców i profil  sprawcy  handlu ludźmi.  W  dalszej  omówiono  praktyczne  przykłady zastosowania analizy kryminalnej, analiz geoprzestrzennych z wykorzystaniem oprogramowania ArcGIS oraz innego oprogramowania analitycznego w zwalczaniu handlu ludźmi. Dodatkowo oprócz zadań, wskazana została rola organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości we współpracy krajowej i międzynarodowej.
Na zakończenie poruszono kwestie organizacyjno-taktyczne podejmowane  przez  Policję  i  inne  instytucje,  których  celem  jest  ujawnienie  przestępstw handlu ludźmi.
Publikacja będzie użyteczna  zarówno  w  procesie  dydaktycznym,  jak  również w przygotowywaniu prac dyplomowych przez studentów, a przede wszystkim  została  wskazana  w  niej  metodologia  prowadzenia  czynności wykrywczych dla przedstawicieli wyżej wymienionych instytucji.